โค้ชข้ามทวีป: ความสำเร็จผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง

โค้ชข้ามทวีป: ความสำเร็จผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง

Sophie Legros จาก CAC อธิบายถึงองค์ประกอบสำคัญของระเบียบวิธีขององค์กร ซึ่งใช้ใน 26 ประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกCoaches Across Continents (CAC) ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในด้าน ‘Sport for Social Impact’ ร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นมากกว่า 1,000 แห่ง ครอบคลุม 26 

ประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก 

กุญแจสู่ความสำเร็จของ CAC คือรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (SDL) ที่ไม่เหมือนใคร โดยอิงตามหลักสูตร ‘โอกาสในการเลือก’ ซึ่งช่วยให้ผู้นำในท้องถิ่นสามารถพัฒนาทักษะและความั่นใจในการปรับตัว สร้างสรรค์ และดำเนินการ Sport for Social Impact ในท้ายที่สุด ควาริเริ่มSDL อิงตามรูปแบบการศึกษาที่กำหนดให้บุคคลเป็นศูนย์กลางของประสบการณ์การเรียนรู้ขอตนเอง บทบาทของครูหรือโค้ชคือผู้อำนวยความสะดวก ในการเป็น “ผู้เรียนที่กำกับตนเอง” บุคคลต้องพัฒนาทักษะและทัศนคติที่เฉพาะเจาะจง เช่น ความมั่นใจ การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การกำหนดเป้าหมาย และการคิดเชิงวิพากษ์ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถขับเคลื่อนเนื้อหาการเรียนรู้ของตนเองได้ CAC ได้นำแนวคิด SDL มาใช้ในการศึกษากับขอบเขตของ ‘Sport for Social Impact’ ผ่านเกม โค้ชอำนวยความสะดวกให้ผู้เล่นก้าวหน้าไปสู่ ​​SDL โดยช่วยให้พวกเพัฒนาทักษะและทัศนคติเหล่านี้ และช่วยให้พวกเขาตั้งคำถามและท้าทายวัฒนธรรม ศาสนา หรือประเพณีหรือความเชื่อที่อาจนำไปสู่ปัญหาสังคม

กีฬาเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริม SDL เนื่องจากการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริม เมื่อรวมกับแนวทางใหม่ของ CAC ในการผสานข้อความที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมโดยตรงผ่านเกมฟุตบอล สนามกีฬาจะกลายเป็นแพลตฟอร์มในอุดมคติเพื่อส่งเสริม SDL เนื่องจากความรู้และการพัฒนาทักษะจะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน ตรงข้ามกับฉากฟุตบอลแบบดั้งเดิมที่โค้ชอยู่ในการควบคุมและสั่งการว่าต้องทำอะไร โค้ช SDL ทำงานเป็นผู้ตอบปัญหา เผชิญหน้ากับผู้เล่นในสถานการณ์ที่มีปัญหาซึ่งพวกเขาต้องแก้ปัญหาของตนเอง ผู้เล่นได้เรียนรู้ว่าปัญหาหนึ่งอาจมีวิธีแก้ปัญหาต่างๆ มากมาย รวมทั้งชุดทักษะที่จำเป็นในการแก้ปัญหาในอนาคตเป็นผลให้ผู้เล่นกลายเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นที่คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาสังคมที่ซับซ้อน ระบุสาเหตุของปัญหา พิจารณาทางเลือกอื่น และเลือกมาตรการในทางปฏิบัติเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้ 

หลังจากไตร่ตรองถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมแล้ว 

‘ผู้เรียนที่กำกับตนเอง’ สามารถสร้างสรรค์เกมฟุตบอลเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ และใช้บทบาทผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เล่นจำนวนมากขึ้นได้แสดงทักษะ SDL ในสนามกีฬาและในชีวิตของพวกเขา สิ่งนี้จะสร้างนักแก้ปัญหาเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและให้ความรู้แก่ชุมชนทั้งหมดของพวกเขา การให้อำนาจแก่ผู้นำเยาวชนและผู้ใหญ่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมซึ่งส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะยาวและกพัฒนาชุมชนตอนนี้เป็นเวลาของเราที่จะแสวงหาอนาคตที่ดีกว่าสำหรับบุคคลและโลกโดยรวม ด้วยการยอมรับวาระ 2030 ของ UN และใช้ SDGs เป็นเข็มทิศสำหรับโปรแกรมกีฬาและการพัฒนโยบาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในแรงผลักดันเชิงบวก เช่น ‘การอุทิศ’ ซึ่ง

เป็นก้าวแรกสู่การดำเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลง หลังจากนั้น ‘วินิจฉัย’ เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์และภารกิจในปัจจุบัน และ ‘ชี้นำ’ อนาคตที่ดีกว่าสำหรับกีฬาหากจำเป็น ระบุการกระทำที่จำเป็นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (‘การออกแบบ’) ในขณะเดียวกันก็รับประกันการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิด (‘อภิปราย’) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สร้างแผนการดำเนินงานเพื่อ ‘ส่งมอบ’ แนวทางที่ยึดตามผลลัพธ์โดยรวมกระบวนการติดตามและประเมินผลเพื่อ ‘ตรวจจับ’ และประเมินผลกระทบ พลังของกีฬาสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ทั่วทั้งภาคส่วนเพื่อช่วยขับเคลื่อนการฟื้นตัวของโลก ด้วยการใช้เฟรมเวิร์ก SDG ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ชุมชนการพัฒนากีฬสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียว สอดคล้องและด้วยเหตุนี้จึงขยายความพยายามของแต่ละบุคคล เพื่อที่เราจะได้ช่วยกัน #buildbackbetter ร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง

Sophie Spinkเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจที่Portas Consultingซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ระดับโลกที่อุทิศตนเพื่อเพิ่มประโยชน์ของกีฬาและการออกกำลังกายให้สูงสุดสำหรับทุกคน และสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดด้วยปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาและปรัชญา เธอทำงานในสหราชอาณาจักร เอเชีย และแอฟริกา โดยล่าสุดเธอกลับมาจากโครงการในมอริเชียสที่สนับสนุนนโยบายกีฬาแห่งชาติและทำงานร่วมกับ Active Mauritius ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลที่รับผิดชอบด้าน ‘Sport for All’ ในมอริเชียสMark Abberleyเป็นหุ้นส่วนที่Portas Consultingซึ่งเป็นผู้นำด้านนโยบายการกีฬาและสหพันธ์กีฬา เขาได้เป็นผู้นำงานนโยบายระดับชาติในมอริเชียสและทำงานทั่วแอฟริกา เอเชีย และตะวันออกกลาง มาร์คเป็นผู้นำสหพันธ์โอลิมปิกในการชกมวยและเทควันโด และมีความสนใจในด้านกีฬามาอย่างยาวนานเพื่อการพัฒนาและผลกระทบ