สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง นนทบุรี เปิดข้อบังคับ-แนวทางปฏิบัติ สำหรับ Lockdown และ เดินทางข้ามจังหวัด

สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง นนทบุรี เปิดข้อบังคับ-แนวทางปฏิบัติ สำหรับ Lockdown และ เดินทางข้ามจังหวัด

สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง นนทบุรี ประกาศถึงข้อบังคับ และแนวทางในการปฏิบัติตนภายในช่วงเวลา Lockdown และกรณีที่จะมีการ เดินทางข้ามจังหวัด ในช่วงวันที่ 12-25 ก.ค. 2564 เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2564 – ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี ได้ทำการเปิดเผย คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1905/2564 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ที่เป็นข้อบังคับ และแนวทางในการปฏิบัติตนภายในช่วงเวลา Lockdown และกรณีที่จะมีการ เดินทางข้ามจังหวัด

โดยคำสั่งดังกล่าวนั้นมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 25 ก.ค. 2564

เนื้อหาของคำสั่งดังกล่าวนั้นมีด้วยกันดังนี้ ให้ยังคงถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่องการปิดสถานที่ ฉบับที่ 39 เฉพาะในข้อที่ 4-7 ฉบับที่ 48, ฉบับที่ 49 ฉบับที่ 51 ฉบับที่ 52, และฉบับที่ 53 เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้

ห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. เว้นแต่เข้าตามข้อยกเว้นหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งของทางราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร หรือพลเรือนซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่น เข้าปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่และระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 2 ได้

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมในการรับแจ้งเบาะแส เหตุฉุกเฉิน และเข้าปฏิบัติการ ช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่และอำนาจ รวมทั้งปราบปรามผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้อง ที่อาศัยช่วงเวลาวิกาลในการละเมิดกฎหมายด้วย

บุคคลที่ได้รับยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานในห้วงเวลา 21.00-04.00 น. ได้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ป่วย-ผู้ปฏิบัติงานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ผู้ปฏิบัติงานด้านการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ผู้ปฏิบัติงานให้บริการหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน ประกอบอาชีพที่จําเป็น กรณีจําเป็นอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายจากผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ

มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ให้ดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ให้เต็มความสามารถที่จะทำได้

มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน

ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงที่ตั้งในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ โรงแรม สถานีขนส่ง ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย สถานประกอบการที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดถึงเวลา 20.00 น. ห้ามบริโภคในร้าน ให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้เฉพาะจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ยาและเวชภัณฑ์ ซูเปอร์มาร์เก็ต เครื่องมือช่างและอุปกรณ์การก่อสร้าง ธนาคาร สถาบันการเงินหรือธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ การให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา การให้บริการฉีดวัคซีนทางการแพทย์ เปิดถึงเวลา 20.00 น.

ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัด ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. (ปิด 20.00-04.00 น.)

สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกายที่เป็นที่โล่งแจ้ง เปิดถึงเวลา 20.00 น.

ปิดสถานที่ ได้แก่ สถานประกอบการนวดแผนไทย (รวมทั้งบริการนวดฝ่าเท้า) สปา สถานเสริมความงาม คลินิกเวชกรรมเสริมความงามทุกประเภท และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สำหรับร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมเปิดได้เฉพาะกิจกรรม สระ ตัด ซอย แต่งผม และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันมากกว่า 5 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

โรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรม และสถานศึกษาต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการงดใช้อาคารหรือสถานที่ เว้นแต่เป็นการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรือให้การอุปการะแก่บุคคล เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน ทั้งนี้ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาขนาดเล็กยังคงดำเนินกิจกรรมได้โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 5 คน

การขนส่งสาธารณะ ให้ลดหรือจํากัดรอบการให้บริการอาจทําให้ผู้เดินทางไม่ได้รับความสะดวก ในการสัญจรตามปกติในระหว่างเวลา 21.00-04.00 น. การเดินทางข้ามจังหวัด ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทาง ข้ามพื้นที่ จังหวัดในช่วงระยะเวลานี้โดยไม่มีเหตุจําเป็น

มาตรการป้องกันและรองรับผู้ติดเชื้อ ประสานความร่วมมือภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ และสนับสนุนให้มีการใช้สมุนไพร หรือการแพทย์แผนไทยในการบำบัดหรือรักษาตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

การบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร การเสนอข่าวหรือการทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ถือว่าเป็นความผิดต้องได้รับโทษ

การบังคับใช้มาตรการตามคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกํากับ การปฏิบัติตามมาตรการ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามคำสั่งนี้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง